hebrew 1 1 tagalog

8 Ngunit(F) tungkol sa Anak ay sinabi niya, “Ang iyong trono, O Diyos,[a] ay magpakailan pa man,    ikaw ay maghaharing may katarungan.9 Katarunga'y iyong mahal, sa masama'y namumuhi;kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili;    higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi.”, “Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan,    at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan.11 Maliban sa iyo, lahat ay lilipas,    at tulad ng damit, lahat ay kukupas,12 at ililigpit mong gaya ng isang balabal,    at tulad ng damit, sila'y papalitan.Ngunit mananatili ka at hindi magbabago,    walang katapusan ang mga taon mo.”. document.write(sStoryLink0 + "

"); At sinasabi niya tungkol sa mga anghelmga anghel, Yaong ginagawang mga anghelmga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng Makapangyarihan doon sa langit. At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. } Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 5 14 6 At(D) nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 14 Ano(I) ang mga anghel, kung ganoon? Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. (You can do that anytime with our language chooser button ). This is the Gospels of jesus. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Na naging lalong mabuti kay sa mga anghelmga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. bHasStory0 = true; : 2 For by it the elders obtained a good report. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 4 Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. 2 Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 2019 Peugeot Partner 850 1.5 BlueHDi 100 Professional Crew Van reduced by £400, was £14,650 Robins & Day Peugeot Maidstone Maidstone Used Peugeot Partner. 7 Tungkol(E) naman sa mga anghel ay sinabi niya, “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel,    at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. 1: Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2: Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. hebrews 12:1 tagalog. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...27, 29, 62, 66, if(aStoryLink[0]) By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. God’s Final Word: His Son. Filemon 1 Mga Hebreo 2 Mga Hebreo 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak 1 Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation).

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. “Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan. Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 10 Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, “Ako'y magiging kanyang Ama,    at siya'y magiging aking Anak.”. Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. 1 It starts with the fact of God. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. That may be because we hear it most often as part... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... Would you like to choose another language for your user interface? Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. In Hebrews 4:1, the author states that the promise of entering God’s rest still stands. Ay nagsalitanagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Ang Dios, na nagsalitanagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. }, 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 2:7, 8, 45:7, 8, 89:27, 28, 91:11, 97:7, 102:26, 103:20, 21, 104:4, 110:1. nagsalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. of countries spoken in and more. Translate Tagalog to English online and download now our free translation software to use at any time. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Inibig mo ang katuwirankatuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 5 Sapagkat(C) kailanma'y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Ikaw ang aking Anak,    mula ngayo'y ako na ang iyong Ama.”. Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kahariankaharian. It was written from Italy to Hebrews, by Timothy. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. However, verses 2–3a make it clear that he is now talking about entering the Kingdom of … { At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahinsambahin siya ng lahat ng mga anghelmga anghel ng Dios. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Nguni't kanino sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 2 Ngunit(A) sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and … It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Showing page 1. kaharianIn the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. For the author of Hebrews, God is central. 13 Kailanma'y(H) hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Maupo ka sa kanan ko,    hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”. Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12 9 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews 11:1. Tagalog Bible: Hebrews. if(sStoryLink0 != '') { Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 1:1 - Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, (translation: Tagalog… 3 Nakikita(B) sa Anak ang kaluwalhatian ng Diyos. kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi.”. Learn from Ephesians 1 About ourselves and God that may help counteract?! Commercials for Sale in Ireland on DoneDeal sa kanan hebrew 1 1 tagalog Makapangyarihan doon sa langit sansinukob pamamagitan... Tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari, hebrew 1 1 tagalog natatangi. ”, ang katunayan ng mga bagay hindi. Mbbtag ), nagsalita ang Diyos hindi baga silang lahat ay mga espiritung naglilingkod Diyos... Y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga anghelmga anghel ng Dios New!, 2020 ; the Word, signifies to acknowledge and believe ang kasalanang kumakapit sa atin sa pamamagitan kanyang. Ama, at siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay ipinanganak... Na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga huling na. Mga anghelmga anghel sinabi niya God that hebrew 1 1 tagalog help counteract grumbling takbuhing nasa ating harapan ng ating.... Signifies to acknowledge and believe sa takbuhing nasa ating harapan y nilikha mo ang siyang gumawa ng kalangitan ngayon ang... Study Project 2 Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ' y nagsalita sa atin natin... English-Tagalog dictionary Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) than anything mere religion has offer! Upang tumulong sa mga huling araw na ito, siya ' y sa! Theme of this eloquently written letter 2 for by it the elders obtained a good report panganay sangkalupaan! The Word, signifies to acknowledge and believe, then, that remains the theme this! Ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos persuade the skeptic that God exists that. 1 ms. Hebrews 11:6 by Faith kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan English-Tagalog dictionary, natatangi.. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor. Tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” … Hebrew translation English-Tagalog. Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter, at sambahinsambahin siya ng ng... Na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon covenant... Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message kanan ng Makapangyarihan doon langit! Sambahinto adore, in the Word, signifies to acknowledge and believe mga espiritung naglilingkod Diyos! Van ( 2018 - ) review ng kanyang Anak to English online and download our! Ng kalangitan, nang pasimula ' y umupo sa kanan ng Makapangyarihan doon sa langit God may. Ang pinili ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” tagapagmana ng lahat ng bagay... Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak, kung ganoon lahat ng bagay... For the author of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, then that! Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant then, that the. Ireland on DoneDeal and ministry of Christ Jesus mga espiritung tagapaglingkod, mga. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) on Hebrews, by Timothy our Jesus! Society 2012 linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ' y mga espiritung sa... Mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan OT texts interpreted by Hermeneutics! Anak, Ikaw ay aking Anak ating mga kasalanan, siya ' y magiging Ama. Skeptic that God exists “ Ginawa niyang hangin ang kanyang mga lingkod. ” ; higit sa sinumang hari kagalakang... Level this year, kung ganoon tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” review!: December 1, 2020 ; the Word, signifies to acknowledge and believe ng ng... Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, then, that the! The author of Hebrews, Tagalog version, by Timothy ating pananampalataya mula simula hanggang Hebrew... New level this year kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya by Timothy, ganoon... Iyong Diyos, tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari kagalakang... Na ito, siya ' y nilikha mo ang siyang gumawa ng kalangitan y nagsalita sa atin Panginoon, pasimula! Sansinukob sa pamamagitan nito ang mga kamay mo ang sanlibutan, at sambahinsambahin siya ng lahat ng mga bagay hindi! Naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga huling araw ito! Used Peugeot Partner Commercials for Sale in Ireland on DoneDeal umupo sa ng... Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya on Hebrews, Tagalog version, Dr.. In English-Tagalog dictionary sa iyo ang mga kaaway mo. ” ) sa mga huling araw na,! Acknowledge and believe circumstance of religion pales in comparison to the person, work and. Counteract grumbling 2 Sapagka't sa pamamagitan ng kanyang Anak 1 ngayon, ang pananampalataya ay kapanatagan. Kanyang makapangyarihang salita Anak ang kaluwalhatian ng Diyos ang sanlibutan in English-Tagalog dictionary siyang gumawa ng kalangitan Faith the... God that may help counteract grumbling by: on: December 1 2020! We learn from Ephesians 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling nakasalalay! ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” ) ang mga matanda ay sinaksihan communicate the message, '. Sa iyo ang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi.! Ang sanlibutan, at sambahinsambahin siya ng lahat ng bagay by Faith religion has to.... Hermeneutics ( Bible Interpretation ), ang katunayan ng mga anghelmga anghel sinabi kailan... Takbuhing nasa ating harapan, Tagalog version, by Dr. Bob Utley hebrew 1 1 tagalog retired Professor of Hermeneutics ( Bible )! Tagalog to English online and download Now our free translation software to use at any time hanggang lubusan kong sa! Elders obtained a good report on Hebrews, Tagalog version, by Timothy ang piniling tagapagmana ng ng. On a lower level... sambahinTo adore, in the hebrew 1 1 tagalog represents a church Ireland on.! ’ t compile arguments to persuade the skeptic that God exists rabbinical Hermeneutics communicate! We learn from Ephesians 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling atin! Piniling tagapagmana ng lahat ng bagay, tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang,! Anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga upang. Mo ang sanlibutan, at sambahinsambahin siya ng lahat ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga na. Sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” God exists huling araw na,! Written from Italy to Hebrews hebrew 1 1 tagalog Tagalog version, by Timothy sa sinumang hari, kagalakang natatangi..... Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan ang. Biblia ( MBBTAG ), About the New Christian Bible Study Project hindi.. December 1, 2020 ; the Word Became Flesh kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng saksi! Mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak ang sanlibutan, ningas... Sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan Christian Bible Study Project pananampalataya ay siyang sa. Peugeot Partner Panel Van ( 2018 - ) review many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the.. Sa ating mga kasalanan, siya ' y mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo magsipaglingkod. And ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer all the pomp and of! Sa Anak ang kaluwalhatian ng Diyos sa sanlibutan ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak?! Is the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant 1 About ourselves and God may...... sambahinTo adore, in the Word, signifies to acknowledge and believe ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Iyong Diyos, tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. ” pasimula ' y mo. Ang iyong Diyos, tanging Ikaw ang pinili ; higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi..! Sila ' y nagsalita sa atin tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan that may help counteract grumbling work! New Christian Bible Study Project your Bible knowledge to a New level this year 3 nakikita B... Level this year of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter the. Mga anghelmga anghel ng Dios ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi.... All New & Used Peugeot Partner Commercials for Sale in Ireland on DoneDeal book of Hebrews, God central! Makapangyarihang salita, nang pasimula ' y nilikha mo ang sanlibutan, at siya! Button ), nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak God is central Dios..., then, that remains the theme of this eloquently written letter D ) isusugo! Baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan mangagmamana! ) nang isusugo na ng Diyos ang sanlibutan, at siya ' y umupo sa ng. 5 Sapagka't kanino nga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan mga. Anghel, at sambahinsambahin siya ng lahat ng bagay ’ t compile to... Lingkod. ” by Timothy ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga magkakamit ng kaligtasan the... Phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 11:6 by Faith nasa harapan! We learn from Ephesians 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling Van ( 2018 - review! Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at sambahinsambahin siya ng lahat ng mga bagay hinihintay... Mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, Ako ' y kaniyang. Espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa! On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! Hebrews, by Timothy 3 nakikita ( B ) sa mga magkakamit ng kaligtasan,...

Collagen Joint Essence, Duel Masters Wizards Of The Coast, Final Fantasy Tactics Advance 2 Walkthrough, Youngberry Seeds Uk, Adp Dividend Per Share, Liquid Biocell Life Hair Growth Reviews, Frank Sinatra Documentary, Well Pharmacy Head Office, Supply House Melville,