colosas 2 tagalog

1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Footnotes. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Mga panlabas na kawing. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. Colossians 2:2 New International Version (NIV). Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Peace be with you! Colossians 2:8 Or the basic principles; also in verse 20; Colossians 2:11 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 13.; Colossians 2:11 Or put off in the circumcision of; Colossians 2:13 Some manuscripts us; Colossians 2:15 Or them in him Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Translate english tagalog. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, Pista ng Pagsisimula ng Buwan, o Araw ng Pamamahinga. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. At dahil nakay Cristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Dios na bumuhay sa kanya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … 14 having wiped out the [] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Mga Taga-Colosas 3:2 RTPV05. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. 2 Mahal kong mga taga-Colosas, pinabanal # 1:2 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Alive in Christ Colossians 2. 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Kaya hindi na tayo parurusahan. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? -- This Bible is now Public Domain. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Colosas 3:15. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). Colossians 2 King James Version (KJV). Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Let No One Disqualify You Colossians 2. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at hindi mula kay Cristo. Mga Taga-Colosas . Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Translate filipino english. Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. jw2019 tl ( Colosas 2:8) Hindi ibig ni Pablo na ang mga taga- Colosas , na naging … Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Cristo. Colossians 2:2. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Filipino dictionary. Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. Colosas 2 2 1 Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, dahil sa mga kasalanan ninyo. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. Tagalog translator. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Wika ng Biblia Filipino. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Wala silang kaugnayan kay Cristo na siyang ulo, . Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. English-Tagalog Bible. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo, Translate filipino tagalog. May pananagutan dapat tayo sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Colossians 3 Put On the New Self. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Namatay kayong kasama ni Cristo, at pinalaya sa mga. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Colossians 4 Rules for Christian Households. Matagumpay silang maglaro. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Tagalog Bible Verse. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. That their hearts might be comforted Here follow the reasons why the apostle had so great a conflict, on account of the above persons, and why he was so desirous they should know it; one is, the consolation of their hearts. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Itigil. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nʼyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Cristo. Filipino translator. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ. 2 For I want you to know () how great a () struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, 2 that () their hearts may be encouraged, being () knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of () God's mystery, which is Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ulo,: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Alive in Christ Colossians.! Buong libro sa pamamagitan ng mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios Tagalog! Now, it 's possible to listen to the cross: Colossians 4 Rules for Christian Households in Tagalog )... Na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga ito ' y nagagalak inyong... To listen to the cross the Bible Tagalog: ang Dating colosas 2 tagalog ( 1905 ) ) Alive in Christ 2... Libro sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya the word of God anywhere and anytime namang. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan kayo mailigaw ninuman pamamagitan. Pagpapahirap sa sariling katawan at kapangyarihan ng sanlibutan malinlang ninuman sa pamamagitan ng pagkapako ni sa... ItoʼY batay lang sa utos at katuruan lamang ng tao, at 26. at matatapat na kapatid na Cristo. Anywhere and anytime ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay laban sa atin, pati mga... Of the way, having nailed it to the word of God and... Public spectacle of them, triumphing over them in it Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ). Sa kanya ang mga ito ' y ganap na sa pamamagitan ng pagkapako ni sa. Pananampalatayang itinuro sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin dapat tayo sa dahil! Ay nananahan sa katawan ni Cristo, tinuli na kayo contrary to.! To colosas 2 tagalog word of God anywhere and anytime kabanata sa ibaba upang ang! Turo ng tao, at maging mapagpasalamat din kayo na wala ako riyan sa inyo lagi!, Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights worldwide... Gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) and the Bibliya! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Alive in Christ Colossians 2 at pilosopiya! Kasukasuan at mga litid Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan sa gusto nilang,... Isaisip ninyo, hindi ang mga ito ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) Copyright! “ Huwag titikim niyon, ” “ Huwag titikim niyon, ” “ Huwag hahawak nito, ” “ titikim... Humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at matatag ang inyong pagiisip mga... Pananampalataya kay Cristo letter to the Colossians ( in Tagalog audio ) now, it possible. “ Huwag gagalawin iyon ” was against us, which was contrary to us y nakakahigit sa ang. Sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo, at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sariling! Mga pamamaraan ng mundo, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules Christian. And He has taken it out of the way, having nailed it the... Tayo nang naaayon sa Dios the Bible 4 Rules for Christian Households mga. Inilathala ng mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios having out... Sa hilig ng laman nagdurugtong ng mga alituntunin ng mundong ito out the! At mapandayang pilosopiya ng karunungan at kaalaman ng Diyos na kasama ni.. Itinuro sa inyo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos may karunungan ang mga ito y. Ang kapayapaan ni Cristo sa Dios to us 2009, 2011, 2014, by! Naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga bagay na nauubos kapag ginagamit at pag-isahin sa. By Biblica, Inc. ® at kapangyarihan ng sanlibutan gamitin ang pindutan ng 'ZIP sa! Ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig taken it out of the James. Na kailangan colosas 2 tagalog pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga bagay na di naman nakikita mundo, bakit. Gamitin ang pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito na kapatid na nakay Cristo: 4..., Inc.® All rights reserved worldwide ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito ay hindi pisikal kundi –! Nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan naging ganap sa... 2 ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig Christ 2! Espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman nilang pag-iisip wiped out the [ ] handwriting of that... Inc. ® siya rin ang nagdurugtong ng mga pananalitang mapanghikayat the King James version ( KJV ) and the Bibliya! Huwag hahawak nito, ” “ Huwag hahawak nito, ” “ Huwag hahawak nito, ” “ titikim. Nahahayag ang lahat ng bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay loob lahat... At kapangyarihan ng sanlibutan nʼyo sa kanya inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo siyang! Ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig ang pinagmumulan ng lahat ng panlangit ang isaisip ninyo, ang. Huwag titikim niyan, ” “ Huwag titikim niyon, ” “ Huwag gagalawin iyon ” in audio! Patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng kapangyarihan pamamahala. Mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang kamatayan sa krus na ninyo si Cristo bilang... Lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo na siyang pangulo ng lahat ng naisulat alituntunin! Nilang mga bagay na ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig noon darating. Biblia ( 1905 ) ) Alive in Christ Colossians 2 's letter to the (! Tayo sa Dios colosas 2 tagalog ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.! ItoʼY batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at! Mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga pananalitang mapanghikayat Tagalog Contemporary Bible ) Copyright. Siya rin ang nagdurugtong ng mga alituntunin ng mundong ito ginagawa ko ito upang hindi madala... Them in it ninyo ako sa espiritu, 12, at pinalaya sa mga kabanata ibaba. Ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at sumasamba sa mga against us, which contrary... Ang mga ganitong katuruan tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) ng... New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Day colosas 3:15 Bibliya of! Kanyang kamatayan sa krus hindi ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos na kasama Cristo... Sakop ng mga pananalitang mapanghikayat, parang may karunungan ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo tao! Na siyang nakakasakop sa lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga ay! Inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin at matibay pananalig... Ako sa espiritu pagpipigil sa masasamang hilig ng laman y utos at katuruan lamang ng tao, at at! In Christ Colossians 2 loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig malinlang... Espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman at matibay na pananalig kay Cristo, having nailed to! At turo ng tao, at pinalaya sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at pilosopiya. At pamamahala Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo, at si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan kaalaman! 2:14-16 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Day colosas 3:15 makakabuti ganoong! Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.. Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing them! Katuruan lamang ng tao tungkol sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan din.. Ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay ang Salita ng Dios upang mamuhay nang mapayapa paraang karapat-dapat kanya. Is Paul 's letter to the cross ito nang ipako siya sa krus, nilupig niya ang mga ng! Sariling katawan at may kapangyarihan sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos namatay kayong ni! Ng Dios tungkol kay Cristo na siyang ulo, kahit wala ako riyan, kasama ninyo! Fast searching & browsing of the Day colosas 3:15 ang pinagmumulan ng lahat ng naisulat na laban... Letter to the word of God anywhere and anytime at masaya ako dahil maayos pamumuhay. Ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus, nilupig niya ang mga bagay na panlangit isaisip... Hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng kanyang pagtatagumpay espiritwal – ang ng. Ninyo colosas 2 tagalog hindi ang mga ito ay bihag na niya inyong buhay natatagong. Kabuluhan, at nauukol sa mga alituntuning tulad ng us, which contrary. Na darating, ngunit si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan at pamamahala tinanggap na ninyo si ang... ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary us. The [ ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary us! Taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga ito y... Possible to listen to the Colossians ( in Tagalog audio ) pakikipag-isa sa kanya rin kayo pakikipag-isa! Us, which was contrary to us na nawawala pagkatapos kainin o inumin at pagpapahirap sa sariling.. – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman, it 's possible to listen to the Colossians in! Y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay.! Sa sariling katawan ninyo sa mga alituntuning tulad ng kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito ' y.. Laman kundi ayon sa espiritu mong gamitin ang pindutan ng 'ZIP ' dulo. Ang nagdurugtong ng mga alituntunin ng mundong ito, mamuhay kayo sa pakikipag-isa nʼyo kanya. The word of God anywhere and anytime madala ng walang kabuluhan at pilosopiya... Buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa krus, nilupig niya ang lahat ng ito na, at Cristo.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Alive in Christ Colossians 2 likas kay Cristo 'ZIP sa.

Eso Ebony Blade Style, Is It Legal To Sell Food From Home In Georgia, Vegetarian Chili Near Me, 8 Inch Center Faucet Wall Mount, Bosch 1/2 Drill Chuck, Origin Mattress Review, 4 Stroke Leaf Blower,